Programa electoral en català

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.    Urbanisme, Obres públiques i mobilitat

URBANISME

 • EL REPTE DEL POUM

Necessitat de reprendre el POUM de manera definitiva, refent la documentació caducada i obsoleta, plantejant el model de ciutat real que necessita Rubí i simplificant els plans d’actuació.

Revisió dels convenis amb empreses i particulars.

 • ALLIBERAR EL TRÀNSIT DE LA C1413 I DE LA B1503

Negociar el canvi de titularitat de les dues vies que divideixen la ciutat de sud a nord, dotant-les d’un caràcter merament urbà i cohesionant els barris limítrofs. En el cas de la BP1503 (Avinguda de l’Estatut) s’ha iniciat la sol·licitud de canvi de titularitat, però hem de garantir que aquest canvi es faci amb garanties per la nostra ciutat.

 • TRANSFORMACIÓ DE LA RIERA

Amb la redacció d’un nou POUM i la futura incorporació de la C1413 com a via urbana, s’ha de realitzar el pla estratègic de la riera. Recuperar aquesta infraestructura natural com un eix fluvial atractiu i exemple de la biodiversitat de flora i fauna de la ciutat.

Projectar pel futur àmplies zones de vianants a un costat i l’altre de la riera.

 • ESTANDARDITZACIÓ DEL PAISATGE URBÀ

Redacció d’un pla sobre estandardització del paisatge urbà que consti en el POUM i que serveixi per a compatibilitzar la imatge de ciutat, la passada, l’actual i la futura, seguint uns cànons urbanístics i paisatgístics que dotin de caràcter i força a la ciutat i els seus ciutadans.

 • SMART CITY

Adhesió al RECI i planificació per etapes per a crear i consolidar la ciutat de Rubí com una ciutat intel·ligent a l’altura o millor que les seves ciutats veïnes (Sant Cugat, Sabadell, Barcelona).

Transversalitat en totes les àrees des del centre de control.

OBRES PÚBLIQUES

 • SEGONA ESTACIÓ FGC

Negociació amb la Generalitat de Catalunya per a construir la segona estació dels FGC a la Llana.

 • PISCINA MUNICIPAL LÚDICA

Construcció d’una piscina municipal amb finalitat lúdica amb criteris sostenibles i mediambientals de referència al Vallès.

 • CAN FATJÓ

Adequació de l’entorn del Torrent de les abelles i del centre cívic com a nou espai verd de la ciutat.

Estudiar amb la Generalitat el possible cobriment de les vies a l’entorn del centre cívic.

 • PLA D’URBANITZACIONS

Pla especial per a urbanitzacions. Finalització de carrers i dotació de serveis per a totes aquelles que estiguin sense urbanitzar.

Dins dels pressupostos considerar un percentatge mínim per a inversions en urbanitzacions en relació amb el seu nombre d’habitants.

 • PLA D’EQUIPAMENTS

Revisió i actualització del pla d’equipaments i compatibilització amb Patrimoni.

Estudi de viabilitat per la creació de com a mínim dues biblioteques satèl·lits, intentant aprofitar espais municipals existents (prioritzant els barris més allunyats de la biblioteca central), amb aules d’estudi i amb préstec interbibliotecari.

Realitzar una inspecció tècnica a tots els edificis municipals per iniciar una planificació de rehabilitacions i millores en els edificis més antics, malgrat la legislació només obligui a fer-ho en edificis privats.

Incloure en el Pla d’equipaments l’estudi de la viabilitat per instal·lar plaques fotovoltaiques en els edificis municipals.

Calendari real i executable.

MOBILITAT

 • RUTES D’AUTOBÚS

Revisió del pla de mobilitat actual i modificació de les rutes d’autobusos perquè siguin més coherents amb les necessitats dels seus usuaris.

Estudiar els recorreguts on seria òptim l’ús de microbusos o busos de barri.

Augment i millora de la flota que passa per urbanitzacions.

Estudi sobre la compatibilitat de l’ illa de vianants i la recuperació del pas de l’autobús per ella (en horaris de poca afluència pública al comerç i en canvi en horaris punta de pas de gent cap a l’estació dels FGC i viceversa (6:30 a 9:30 y 20:30 a 23:30 principalment).

 • CONNEXIÓ ENTRE FGC I RENFE

Millorar la connexió entre els dos trens per a augmentar el seu ús i la seva optimització.

Estudi de viabilitat per a la instal·lació d’un tramvia que aprofiti la infraestructura viària de la BP1503, i que connecti la zona nord de El Pinar i Can Rosés amb la zona sud de Ca n’Alzamora i RENFE, passant pels FGC.

 • CONEXIÓ AMB LES ZONES ESPORTIVES I COMUNICACIÓ ENTRE ELLES

Transport públic coherent per enllaçar les zones esportives i rebaixar l’ús del transport privat.

Revisió i millora dels carrils bici i creació de nous, per facilitar la unió entre barris.

Creació de rutes “running”. A Ca n’Oriol, adaptació de rutes des d’aquesta zona i el polígon de la Llana.

 • CREACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT PÚBLIC

Estudi i creació de bosses d’aparcament públic, amb especial atenció per als ciutadans que es desplacen des de les urbanitzacions al centre per a efectuar tràmits, encàrrecs i/o compres.

Són ben conegudes les queixes de tots els rubinencs per la necessitat d’aparcament a la ciutat. Trobar aparcament ens ajuda a estalviar i també ens ajuda a reduir la contaminació si reduïm les emissions de CO2 reduint el temps que triguem en trobar un aparcament per deixar el cotxe. Per tant proposem:

 • Potenciació i priorització de l’aparcament en bateria en tots els carrers on actualment ja pugui ser substituït per l’horitzontal.

 • Estudi de mobilitat barri per barri per prioritzar carrers unidireccionals i guanyar places d’aparcament en bateria.

 • Estudi de la creació dels busos llançadora en hores punta que pugui connectar noves zones d’aparcament habilitades a l’extraradi amb el nucli urbà.

 • Ampliació de les zones de rotació i creació de la zona verda per a residents amb prioritat segons barri.

 • Implementació del sistema d’aparcament intel·ligent en consonància amb l’SMART CITY, de forma paulatina començant per les zones més concorregudes pels vehicles.

 • CAMINS ESCOLARS

Aprofitant propostes participatives, creació de camins escolars amb la implicació d’urbanisme per modificar carrers, voreres, i senyalització.

 • CARRERS AMB VORERES ESTRETES

Adaptació/modificació a plataforma única allà on sigui viable amb separació per a vianants.

 • SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Instal·lació d’enllumenat intel·ligent, prioritzant l’ús d’energies renovables.

Planificar la rehabilitació dels edificis públics per obtenir la màxima qualificació energètica possible.

 • ZONIFICACIÓ DE TRANSPORT METROPOLITÀ

De ben sabut és que l’estació de Rubí és una de les més utilitzades del nostre entorn i que la diferència d’una targeta de 10 viatges d’una zona amb la mateixa targeta per a dues zones es d’uns 10 euros per targeta. La revisió del mapa de tarificació comporta que la majoria de les ciutats del nostre entorn, amb qui Rubí comparteix la zonificació 2 han sigut traslladades a la zona 1.

Aquesta qüestió comporta un greuge comparatiu respecte a la resta de ciutats, per a tots els rubinencs que fan servir el ferrocarril per viatjar a Barcelona ciutat.

Des de Veïns Per Rubí ens comprometem a:

Iniciar els tràmits i/o negociacions amb la Generalitat o amb els estaments necessaris pel canvi de Rubí a la zona de tarificació 1, amb la resta dels municipis de l’actual zona 2.

Estudiar conjuntament amb la Generalitat l’opció de disposar de servei d’autobús directe amb Barcelona, i amb l’hospital de Terrassa.

 • Estudiar la possibilitat d’incorporar-nos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

 

Veïns per Rubí planteja que s’obri un debat ciutadà amb la intenció de valorar els avantatges i desavantatges de formar part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu d’incorporar-nos en el futur si és la millor opció.

2.    Via pública i Protecció Civil

Rubí necessita una planificació exhaustiva de renovació i millora de la via pública.

Una gran part de les voreres de la ciutat no són accessibles o estan en mal estat, i les calçades any rere any estan en una situació cada vegada pitjor, en haver superat la seva vida útil, i és per tant necessària la seva renovació de forma planificada en el temps, incorporant als pressupostos anuals una partida cada any per aquesta renovació, dins d’un pla de millora de vies perfectament planificat a curt i mitjà termini.

Totes les qüestions d’accessibilitat es treballaran coordinadament amb la regidoria de capacitats diverses i accessibilitat.

Hem de millorar la senyalització en tot el municipi, degut a les mancances existents, incloent la il·luminació amb leds dels passos de vianants.

De forma coherent amb el Pla de mobilitat s’estudiaran les opcions de conversió de vies amb trànsit de vehicles en zones per a vianants.

Estudiarem l’ampliació de les zones d’aparcament allà on sigui possible i el dèficit d’aparcament sigui més important.

Es treballarà especialment la creació de camins escolars segurs, de forma coordinada amb la regidoria d’Educació.

3.    Medi Ambient, Neteja i Gestió de Residus

 

Establirem un pla de millora de l’arbrat de la ciutat, mantenint les espècies existents de forma adequada per incrementar el volum verd i ampliar el nombre d’arbres en tots els barris.

Crear nous elements urbans verds, amb arbustos, jardineres o altres.

Estudi per implementar línies d’ arbrat en carrers amb amplada suficient.

Disposarem dels mitjans humans i tècnics per controlar que no es fa un ús no permès en els abocadors amb llicència, disposant de més efectius de policia local per aquesta qüestió, així com un nombre de tècnics dedicats en exclusiva al control d’abocadors per no perjudicar els nostres veïns amb activitats irregulars que es poguessin dur a terme pels gestors autoritzats de residus. També disposarem de mitjans tècnics de control i vigilància.

En particular farem un control especial de la situació de Can Carreras, que malgrat ja està oficialment clausurat com abocador, té permisos per fer altres activitats i, per tant, farem un control exhaustiu perquè no es faci cap activitat no autoritzada, treballant conjuntament en col·laboració estreta amb l’Agència Catalana de Residus.

En el cas de Can Balasc també farem un control específic, per evitar que no es faci un ús no permès de l’abocador i només s’aboquin els residus permesos en la llicència d’activitats.

Plantegem la construcció d’una deixalleria específica per urbanitzacions, per facilitar el seu ús als seus veïns.

El contracte extern amb l’empresa de recollida de residus serà controlat i fiscalitzat amb tots els mitjans possibles per garantir que el servei es presti en condicions òptimes.

De la mateixa manera, el control de qualitat del servei de neteja de la ciutat serà sotmès a un control i fiscalització adequat per garantir que els nostres carrers estiguin nets. No podem permetre el que ha passat els últims anys, on Rubí s’ha convertit en una ciutat bruta, on el servei de neteja ha funcionat de manera inadequada.

4.    Seguretat i Civisme

La nostra ciutat fa anys que pateix cada vegada més problemes d’incivisme i de manca de sensació de seguretat.

En aquest sentit volem recordar, en primer lloc, que les places previstes de policia local en la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament no estan cobertes, tenint unes 25 vacants els últims anys, mentre que la població a la nostra ciutat ha anat augmentat. A més, en aquest moment, els agents poden acollir-se a una jubilació anticipada als 61 anys, amb la qual cosa, el problema s’agreujarà.

El nostre projecte planteja reforçar la plantilla municipal, que actualment té una  edat mitjana elevada, amb noves places, per anar progressivament situant-nos en la mitjana d’efectius d’altres municipis de Catalunya, que equivaldria a 1,5 agents de policia per cada mil habitants, que ens situaria en uns 115 efectius, tot considerant que la situació idònia seria treballar a mitjà termini per arribar a dos efectius per cada mil habitants, és a dir, uns 150 efectius, que requereix més anys per fer-ho possible (horitzó 5-10 anys).

L’augment de l’incivisme és molt preocupant a Rubí: l’ús de l’espai no està suficientment controlat per l’Ajuntament i una part de la població, malgrat que sigui un petit percentatge, causa problemes en l’ús compartit de l’espai públic.

Plantegem que les campanyes informatives siguin efectives i també hem d’incloure accions dissuasòries per evitar la reincidència en les accions incíviques.

També plantegem la proposta d’implementar un sistema de videovigilància, dins de la proposta SMART CITY, en punts estratègics del municipi, per evitar accions incíviques i dificultar l’acció de la delinqüència organitzada que actua contra el patrimoni públic i privat.

En relació amb la delinqüència, malgrat la situació es similar a altres poblacions del nostre entorn, hem pogut constatar un increment dels actes delictius de tot tipus, i des de Veïns per Rubí plantegem tolerància cero amb la delinqüència.

Per tant, disposarem de les noves places de policia local que es puguin convocar cada any, per reforçar la plantilla i tenir la màxima presència als carrers de la nostra ciutat per incrementar la sensació de seguretat.

A més, plantejarem a la Generalitat la necessitat d’augmentar de forma important la plantilla de Mossos d’Esquadra de la comissaria de Rubí que, en col·laboració amb la nostra policia local, permeti que es pugui perseguir de forma efectiva qualsevol mena d’actuacions delictives.

Plantegem que Rubí sigui una ciutat videovigilada, amb la instal·lació de totes les càmeres de seguretat possibles, per dissuadir als delinqüents a actuar al nostre municipi, així com per combatre l’incivisme.

5.    Manteniment Urbà, Parcs Urbans i animals de companyia

El manteniment de l’espai urbà a la nostra ciutat, des de fa molts anys, i en particular en l’etapa socialista des de l’any 2003, és clarament molt deficient.

Les voreres, les calçades, els parcs, l’arbrat, el mobiliari urbà i en general tot l’espai públic, està en mal estat, producte d’una planificació inadequada del seu manteniment.

D’altra banda, tenim el problema greu de la neteja viària, on hem tingut un contracte durant més de tres anys en pròrroga forçosa, amb un nivell de qualitat molt baix, i també falta de control per part de l’Ajuntament.

És per aquest motiu que plantegem disposar dels mitjans adequats en la Brigada d’Obres, amb els efectius humans i materials necessaris per poder planificar el manteniment ordinari durant tot l’any, i disposar d’un equip específic per qüestions sobrevingudes i actuacions provisionals per evitar riscos més importants.

El contracte de neteja urbana, requereix una sèrie de requisits que garanteixin la qualitat del servei i un nivell de control exhaustiu.

Per aquest motiu plantejarem la redacció d’un nou contracte que garanteixi un servei de qualitat per a la nostra ciutat: volem una ciutat neta.

El manteniment dels Parcs existents, per desgràcia, també és molt precari en línies generals. És necessari un pla de manteniment que garanteixi l’ús, especialment quan parlem de Parcs infantils, en els quals no podem posar en risc la integritat física dels més petits.

Veïns per Rubí planteja una millora clara en el manteniment dels Parcs existents, la renovació dels parcs infantils més antics, i la creació de nous Parcs Urbans en barris amb més dèficit d’aquests equipaments, de forma equilibrada en tot el territori, i planificada en el temps, per tenir-los, a mitjà termini, de qualitat i sostenibles.

Millora de les zones d’esbarjo per a gossos, amb zones amb bancs, expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no oxidable on dipositar-les, i una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats, tal com tenen en altres municipis.

Al costat dels bancs, plantar arbres per generar ombra, i disposar de rètols informatius on s’indiqui la data de l’última desinfecció i la freqüència d’aquestes.

També establir una neteja diària, amb buidatge de papereres, escombratge, i eliminació de qualsevol residu, així com la reposició de material del paviment quan sigui necessari.

Per evitar que s’aixequi pols i les males olors, també regar de manera periòdica i programada, així com desbrossar en aquelles zones on sigui necessari per evitar que es facin mal els animals.

Realitzar un estudi per valorar la possibilitat de crear noves zones d’esbarjo per a gossos en barris on no es disposa d’aquest servei.

Plantegem la creació d’un refugi municipal d’animals on puguin estar els animals fins a la seva adopció, gestionat per voluntaris i finançat amb col·laboracions econòmiques privades i públiques.

En aquest sentit es millorarà la branca de participació ciutadana relativa al canal d’incidències (amb un funcionament real i productiu) i es faran servir els canals directes des de les xarxes socials on qualsevol ciutadà podrà informar de qualsevol incidència a la ciutat, arribant directament al centre de control SMART CITY, des d’on es gestionarà cap al departament corresponent donant solució i informant d’aquesta a la ciutadania en general i al denunciant en particular.

6.    Capacitats diverses i Accessibilitat (Transversal)

Hem de fer que Rubí sigui una ciutat accessible per a totes les persones, i per això impulsarem un Pla específic d’accessibilitat, de forma perfectament planificada, que ens permeti que la nostra ciutat sigui totalment accessible en 10 anys. Malauradament portem molts anys sense un pla ambiciós, i aquesta qüestió s’ha convertit en una necessitat urgent des de fa temps.

Veïns per Rubí fa una aposta per la integració de tots els veïns, independentment de la seva diversitat funcional, i és per aquest motiu que impulsarem una regidoria específica, que hem de dotar de mitjans humans i materials adequats.

La finca Font del Ferro s’ha de convertir en un referent d’integració, treballant per un model amb valor afegit per la nostra ciutat, visibilitzant la feina dels seus usuaris i del tots els professionals que treballen a la finca.

 

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

 

1.    Organització i Recursos Humans

La Plantilla de l’Ajuntament de Rubí és la que té un índex més elevat d’interins de tota Espanya, és a dir, treballadors sense plaça fixa, i que no tenen tots els drets reconeguts com a empleats públics, i que pateixen, per tant, una situació d’inestabilitat laboral.

Cal implementar accions per motivar la plantilla, així com una formació continua que permeti als treballadors desenvolupar la seva tasca professional de forma òptima.

Les polítiques clientelars viscudes durant dècades a l’Ajuntament han generat un ambient inadequat pel desenvolupament de la plantilla municipal, sotmesa a l’arbitrarietat del govern de torn.

La plantilla és el gran actiu que tenen tots els Ajuntaments i, per tant, és imprescindible dur a terme un pla d’estabilització de la plantilla municipal dins de la legalitat.

D’altra banda, cal ordenar adequadament i estructurar l’organigrama municipal, cobrint les places vacants dels diferents departaments i reforçant aquells amb mancances que afecten la gestió ordinària del nostre municipi.

Tots els concursos de selecció de personal s’hauran de fer amb la màxima transparència i difusió, garantint la igualtat de condicions en l’accés a les noves places, lluitant de forma contundent contra l’amiguisme i el clientelisme viscut des de fa molts anys.

En aquest mandat, el grup municipal de Veïns per Rubí, va presentar una moció per impulsar l’Observatori de la Contractació dels empleats públics, encarregat de garantir la màxima transparència i accés a la informació pública de tots els processos de contractació i de promoció interna de personal, que es reuniria en sessió ordinària trimestralment. El govern del PSC i Ciutadans van votar en contra d’aquest model de transparència.

Aquest Observatori estaria format com a mínim per un representant de cadascun dels grups municipals amb representació al Ple, així com per una representació del Comitè d’Empresa i la Junta de Personal, si ho consideren oportú, així com la regidora o regidor d’àrea, la directora o director d’àrea i la cap o el cap de Recursos Humans de l’Ajuntament.

En aquest Observatori els representants electes dels diferents grups municipals farien públic qualsevol conflicte d’interessos que hi pugui haver entre els membres del Ple i les persones que es puguin presentar a un procés de selecció de personal.

2.    Estructura Territorial i Districtes

 

Hem de desenvolupar definitivament els districtes com a òrgans amb un nivell mínim de descentralització que permeti una gestió més eficaç dels problemes de cada districte.

Les urbanitzacions s’han de considerar barris de la ciutat, i dotar-los dels elements mínims de servei que han de ser comuns a tots els barris de la ciutat.

Cada districte tindrà un regidor del Ple responsable del mateix, com a interlocutor vàlid davant els seus veïns.

3.    Serveis Econòmics i Gestió Tributària

L’IBI que paguem a Rubí des de fa molts anys és molt superior a la mitjana de la nostra comarca, i no es correspon als serveis que rebem com a ciutadans.

Des de l’any 2013 el nostre Ajuntament va acumulant superàvits anuals que no justifiquen aquesta pressió fiscal.

Veïns per Rubí planteja situar el tipus impositiu de l’IBI en la mitjana de la comarca, i revisar-ho any rere any en funció de les necessitats d’ingressos i despeses, justificant-ho de forma transparent.

D’altra banda sempre hem defensat que les ajudes per pagar l’IBI han d’arribar a totes les persones amb dificultats per assumir aquest impost, establint uns criteris raonables, ja que moltes famílies amb dificultats reals no tenen accés perquè superen els llindars actuals per tenir dret a aquestes ajudes.

Plantegem una bonificació del 95 % de la quota de l’impost per a la rehabilitació d’habitatges en general, sense limitació d’antiguitat, i sense limitació de pressupost en relació al valor cadastral de l’immoble. Aquesta proposta vol crear un petit incentiu per a rehabilitar habitatges, i per generar llocs de treball en aquest sector. En aquest cas, l’impacte econòmic en els pressupostos seria molt reduït.

Plantegem estudiar l’increment de la bonificació de la quota tributària de l’IAE per aquelles empreses que estableixin un pla de transport per als seus treballadors.

Estudiarem també aplicar una bonificació de la quota tributària de l’IAE per aquelles activitats econòmiques d’especial interès o d’utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació.

Es facilitarà a les entitats inscrites al REC que no hagin de pagar per l’ús d’instal·lacions municipals al menys dues vegades l’any, en funció de l’equipament.

4.    Serveis Jurídics

Des de fa molts anys el nostre Ajuntament té un dèficit de personal en el Departament Jurídic. Aquesta anomalia, comuna a la resta de departaments, fa que els interessos de l’Ajuntament, que són els de tots els seus ciutadans, no es puguin defensar amb els mitjans humans adequats.

És necessari incloure l’adequat dimensionament de la plantilla del departament, en el procés de consolidació i de creació de noves places de treball.

Tenim qüestions de gran rellevància, com l’activitat dels abocadors, que requereixen un departament Jurídic amb un grup de personal especialitzat en aquest àmbit.

5.    Tecnologia, Transparència i Qualitat

Hem de modernitzar el nostre Ajuntament, aprofitant els recursos que ens ofereixen les noves tecnologies per fer més accessible a tothom tots els tràmits que s’han de fer amb l’administració. Tots els ciutadans han de tenir el dret a realitzar qualsevol tràmit amb el seu Ajuntament de manera telemàtica, sense excloure la possibilitat de poder continuar realitzant les gestions administratives de manera presencial.

Tot el sistema informàtic de l’Ajuntament ha d’estar perfectament dimensionat per una ciutat de més de setanta-cinc mil habitants, i per tant s’ha de modernitzar, i disposar dels mitjans i personal necessaris per poder fer-ho.

La transparència és un dels eixos fonamentals que ha defensat Veïns per Rubí des del seu naixement: és la base d’una veritable democràcia.

Tota la informació pública ha d’estar disponible i a l’abast de tota la ciutadania a través de la pàgina web de l’Ajuntament sempre que sigui possible legalment, o mitjançant una petició a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Aplicarem estàndards de qualitat elevats en la relació i la comunicació entre l’Ajuntament i els seus veïns.

6.    Contractació i Patrimoni

El procés de contractació de l’Ajuntament amb empreses externes s’ha de fer amb la màxima transparència pública, més enllà del que exigeix estrictament la llei.

És per aquest motiu que Veïns per Rubí va presentar una moció en aquest mandat, per la creació del Consell de Control dels contractes públics:

Aquest Consell seria un òrgan de caràcter consultiu, la finalitat del qual seria facilitar la participació dels grups polítics municipals, les entitats ciutadanes, els sindicats i, si escau, altres agents socials en el seguiment a les contractes municipals de serveis públics amb la finalitat de fer més transparents les condicions d’execució d’aquests contractes, controlar la qualitat de la seva prestació a la ciutat i el compliment dels objectius d’eficiència, econòmics, socials i ambientals plantejats.

Una part del patrimoni històric de Rubí s’ha anat deteriorant per la manca de voluntat política dels diferents governs municipals: és obligació de l’Ajuntament disposar dels mitjans adients pel manteniment d’aquest Patrimoni, que forma part de la història de la nostra ciutat, per no perdre el patrimoni públic que encara no ha desaparegut.

7.    Sistemes d’Informació i Atenció Ciutadana

Crearem l’àrea de Participació Ciutadana donant-li el valor que mereix, i dotant-la dels mitjans humans adequats perquè esdevingui la base d’una democràcia participativa.

Crearem un sistema d’alertes a través de la pàgina web de l’Ajuntament i de l’aplicació mòbil per facilitar als veïns la comunicació d’incidències.

Hem de millorar l’atenció que reben els veïns a través de la OAC i d’altres serveis que tenen relació directa amb la ciutadania, proporcionant al personal tota la informació necessària per traslladar-la als usuaris.

 

DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES

L’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones té com a missió dissenyar i executar polítiques municipals d’acció social per tal de fomentar una societat del benestar amb oportunitats per a tothom, fent especial èmfasi en les persones i col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat. Així doncs, constitueix un conjunt de serveis orientats a fer de Rubí una ciutat capdavantera en la defensa del drets socials, liderant polítiques d’inclusió en tots els seus serveis.

1.    Educació

L’Ajuntament de Rubí treballarà en la millora dels mitjans que són competència municipal. Potenciarem l’ OME (Oficina Municipal d’Escolarització), perquè esdevingui un punt de referència d’informació i orientació pels pares amb fills en edat escolar.

Millorarem, de forma planificada, el manteniment de les escoles de Primària, que és competència municipal, per evitar situacions com les que hem viscut els últims anys (instal·lacions que no funcionen correctament o en mal estat).

Plantegem disposar d’un grup de la brigada dedicat específicament al manteniment d’escoles públiques de primària.

Continuarem reivindicant la construcció de l’Escola del Bosc, i plantejarem possibles acords amb la Generalitat perquè es faci realitat.

Plantejarem un sistema de zonificació escolar que millori la situació actual, tenint en compte la singularitat de la distribució d’escoles en el territori, ja que genera malestar en moltes famílies, com per exemple les famílies que estan en el límit de zones.

Ens comprometem en la lluita contra la segregació escolar.

2.    Gent Gran

Una de les nostres prioritats. En una societat en la que, amb l’augment de l’esperança de vida i amb més qualitat, es fa imprescindible que la gent gran sigui un actiu important en la nostra societat, participant en el dia a dia de la ciutat de forma natural.

Malgrat no tenir competències en moltes qüestions en aquest àmbit, l’Ajuntament ha de ser actiu en la defensa dels seus drets, davant d’altres administracions, i per aquesta raó crearem la regidoria de la Gent Gran.

Impulsar durant tot l’any la creació de tallers per a la gent gran i per a persones amb necessitats especials, així com treballar la realització d’activitats d’intercanvi generacional.

3.    Serveis Socials

El departament de Serveis Socials està desbordat. Des de l’inici de la crisi econòmica fa més de 10 anys, els problemes econòmics de moltes famílies han causat que moltes d’elles estiguin en situació de risc d’exclusió social.

Cal reforçar els mitjans humans del departament per fer front a aquesta situació.

Sabem que moltes famílies es veuen obligades a destinar una part excessiva dels seus ingressos per fer front a la factura energètica o són incapaços de pagar una quantitat d’energia suficient per satisfer les seves necessitats domèstiques. Per aquest motiu, treballarem per evitar els problemes de pobresa energètica, negociant amb els proveïdors, i establint un protocol d’ajudes per a les famílies més vulnerables.

Reforçarem les ajudes a les famílies en situació de pobresa i en risc d’exclusió social, per garantir la defensa de la igualtat d’oportunitats entre tots els veïns de Rubí.

Ampliarem la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, que són aquelles que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables.

Impulsarem una xarxa de serveis socials municipals per arribar amb rapidesa i eficàcia a totes les persones que ho necessitin, millorant la gestió i aprofitament dels recursos provinents d’altres administracions per la realització de diferents programes.

Posarem en marxa el Consell Local de Serveis Socials que inclogui els consells sectorials (infància, diversitat funcional, persones grans, etc.), per complir amb les seves funcions, comptant amb la participació i el treball de les diferents entitats socials, per treballar de forma conjunta i coordinada. A més, crearem comissions de seguiment de cada programa.

Millorar el servei d’ajuda domiciliària, tant per a les famílies usuàries, com pels treballadors i treballadores, i crear plans de mobilitat que fomentin la permanència en la seva llar a les persones grans amb diversitat funcional o dependència.

Crear un pla inclusiu, amb un eix transversal en totes les polítiques municipals, des de Serveis Socials, amb un pla que garanteixi els subministraments bàsics (llum i aigua) a totes les persones que ho necessitin, així com un acompanyament i polítiques actives per la lluita contra la solitud.

Fomentar el teixit associatiu: treballar amb els diferents col·lectius de manera coordinada i conjunta, donant-los suport i creant convenis que els permetin realitzar les seves tasques de manera efectiva.

4.    Joventut i Infància

Els joves de Rubí no tenen referents d’oci, i han de marxar de la nostra ciutat. Des de l’Administració Local hem de facilitar i fer atractiu el nostre municipi per incentivar la inversió privada en el sector de l’oci per a joves. També l’Ajuntament ha de potenciar activitats pròpies dirigides als més joves.

A més de les activitats que es realitzen a la Torre Basses, hem d’aprofitar altres equipaments infrautilitzats, com l’Espai 1413, per exemple, per impulsar noves activitats pels joves.

Per ser realment una ciutat amiga de la Infància, cal anar més enllà d’un certificat de la UNICEF que ho acrediti: els parcs infantils estan descuidats, sense un manteniment adequat, i hi ha zones de la ciutat sense equipaments infantils, etc. Hem de canviar aquesta dinàmica, i garantir el dret als infants a zones infantils dignes en els seus barris.

 

5.    Capacitats diverses i Accessibilitat (Transversal)

Des de Veïns per Rubí volem que la nostra ciutat sigui totalment accessible, i planificar-ho adequadament en el temps.

Impulsarem un programa d’atenció a les persones amb diversitat funcional i reforçarem l’activitat de l’empresa municipal Finca Font del Ferro, convertint-la en un referent a tota la comarca.

6.    Polítiques de gènere

 • Fomentarem la creació de programes d’emprenedores empresàries, per a facilitar la creació i el creixement de les empreses promogudes per dones, així com incloure la perspectiva de gènere i impulsar la participació de les dones en tots els sectors de l’activitat econòmica.

 • Desenvoluparem polítiques actives d’ocupació per a les dones.

 • Oferir una xarxa millorada d’atenció a les dones en situació de violència de gènere, col·laborant en la cerca d’alternatives per a recuperar la seva vida (drets laborals, polítiques de formació i suport a l’ocupació, habitatge, ajuts socials). En aquesta xarxa estarien inclosos els serveis de protecció, informació, assessorament, acompanyament i acolliment per les dones en situació de violència de gènere, i els seus fills i filles.

 • Evitarem qualsevol mena de publicitat de contingut sexual i que agredeixi la dignitat de les dones.

 • Es mantindran i potenciarem els espais oberts dirigits a la població jove per a la informació i formació en relacions afectiu-sexuals, mètodes anticonceptius, salut sexual i reproductiva, i prevenció de la violència de gènere.

 • Realització de tallers i plans de formació en la prevenció, orientació i erradicació de les activitats de bullying, homofòbia, assetjament psicològic, amb especial atenció als educadors i educadores, treballadors i treballadores socials, Policia Local i funcionaris municipals.

 • Dotar la plantilla municipal del personal format adequadament per dirigir les polítiques de gènere al nostre Ajuntament.

 • Elaborar un Protocol de Dol en cas de Feminicidi i altres assassinats per violència patriarcal.

 • Elaborar un Pla d’Igualtat de dones i homes adreçat al personal que hi presta serveis a l’Ajuntament de Rubí.

 • Dotar d’un Pla Transversal de Gènere, que tingui com a objectiu garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en la planificació, execució i avaluació de totes les polítiques i actuacions municipals.

 • Elaborar tota una sèrie d’activitats i organitzar campanyes al llarg de l’any, per tal de promocionar la Igualtat.

7.    LGTBIQ+

 • Creació de la regidoria LGTBIQ+, treballant transversalment amb altres àrees com cultura, educació, esports, etc., quan sigui necessari per afavorir la lluita contra la discriminació LGTBIQ+.

 • Creació i Dinamització de la Taula per a la redacció del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere (Pacte DASIG).

 • Creació del Servei Local d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, sexual i de gènere mitjançant un acord signat amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies a través de la Direcció General d’Igualtat.

 • Normativització de la realitat LGTBIQ+.

 • Formació i activitats de prevenció en temàtica LGTBIQ+.

 • Integrar Rubí dintre de la Xarxa de serveis d’Atenció Integral LGTBIQ+ de Catalunya.

8.    Habitatge i Mediació Comunitària

CREACIÓ DE L’OFICINA DE L’HABITATGE

Realització d’un pla d’habitatge comptant amb totes les entitats relacionades (plataforma de l’habitatge, hipoteques, lloguers, …)

Iniciar el procediment per la construcció de noves promocions d’habitatge amb protecció oficial, amb l’objectiu mínim d’incrementar el parc d’habitatge públic a final de mandat en 75 habitatges nous per a lloguer social.

Creació de convenis amb les diverses plataformes i cooperatives d’habitatges per promocionar aquests col·lectius a la ciutat. Relació fluida amb Sostre Cívic.

9.    Salut Pública

L’Ajuntament de Rubí té competències en salut pública per promoure i protegir la salut pública dels seus veïns.
En aquest sentit, plantegem impulsar accions per la millora de la prestació de serveis:

– Millora de l’educació sanitària a través de campanyes informatives en tots els àmbits, i especialment en les escoles.

– Més mitjans per la millora en el control del risc per a la salut a causa de la contaminació del medi, aigua de consum públic, i equipaments públics.

– Incrementar els mitjans i el control de tots els riscos derivats dels animals domèstics, de companyia, animals salvatges urbans i plagues.

Hem de reiterar la nostra aposta per exigir a la Generalitat un servei de Salut públic de qualitat, com a dret fonamental, i en particular, disposar d’un nou Hospital de Referència a Rubí, que no ens obligui a anar a Terrassa.

Exigirem un servei d’urgències pediàtriques les 24 hores, mentre no tinguem un nou hospital de referència.

10. Solidaritat i Cooperació Internacional

 

Mantindrem polítiques de solidaritat i cooperació Internacional amb altres pobles, dins de la capacitat assumible per part del nostre Ajuntament.

Plantegem d’una banda, la cooperació al desenvolupament (àmbit internacional) i la sensibilització social i educació pel desenvolupament (àmbit local).

Objectius:

 • Contribuir al desenvolupament humà, sostenible, sostenible i equitatiu dels països en vies de desenvolupament.

 • Fomentar actitud solidàries, donant a conèixer el treball de les diferents organitzacions que porten a terme activitats en aquest sentit.

 • Donar suport a actuacions dirigides a pal·liar situacions d’emergència sorgides de catàstrofes naturals o ecològiques, conflictes bèl·lics o desfetes socio-econòmiques.

 • Fomentar la responsabilitat i participació social de a ciutadania, a través d’organitzacions no governamentals en l’àmbit de la cooperació internacional.

 • Comprovar, reconduir i garantir l’eficàcia i eficiència de les actuacions que es porten dins del programa de cooperació.

 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ

1.    Empreses, Indústria i Promoció del Sòl Industrial

És imprescindible la redacció d’un nou POUM que faciliti la flexibilitat en l’ús de les parcel·les industrials, dins dels paràmetres legals i, per tant, aquesta serà una de les nostres prioritats.

Estudiarem l’ampliació de recursos de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) d’acord amb les necessitats del teixit productiu.

Desenvoluparem i revisarem el Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica, per impulsar-ho adequadament.

Serà una prioritat la modernització dels nostres polígons industrials, així com el manteniment adequat.

Estudiarem modificacions en les ordenances fiscals que bonifiquin l’ús de naus industrials o parcel·les en desús, així com l’ampliació de les existents, sempre que es garanteixin nous llocs de treball.

Creació de convenis de col·laboració universitat-empresa perquè els estudiants universitaris de Rubí puguin realitzar pràctiques a empreses de Rubí, així com la possibilitat per la resta d’estudiants a les Universitats properes (UPC, UB, UAB) per poder apropar i conviure amb persones d’alta formació qualificada i puguin establir-se en un futur a la ciutat, treballant i vivint.

Revisió conjuntament amb el Departament d’Educació i de les associacions empresarials, de l’oferta dels cicles de Formació Superior que tinguin més demanda en el teixit productiu del nostre municipi.

2.    Ocupació

Des de l’Ajuntament treballarem conjuntament amb les empreses per facilitar plans d’ocupació que permetin que les persones amb més dificultats per accedir a un lloc de treball, tinguin més oportunitats.

Donarem suport a empreses per facilitar la contractació de personal, a través de bonificacions fiscals, així com a autònoms.

Impulsarem plans específics d’ocupació per a joves i per majors de 45 anys, amb la col·laboració amb altres administracions.

Hem de desenvolupar adequadament el Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica per facilitar que noves empreses s’instal·lin al nostre municipi.

Treballarem des de l’àmbit municipal per facilitar la formació necessària als treballadors en situació d’atur, d’acord amb les necessitats de les empreses, facilitant així l’ocupabilitat.

Donarem suport especialment a la formació dual, com a via per facilitar l’ocupabilitat dels joves.

Impulsarem i prioritzarem els plans d’ocupació per a joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, treballant conjuntament amb el SOC.

3.    Consum

Potenciarem la OMIC (Oficina Municipal d’Informació de Consum), dotant-la dels mitjans humans i tècnics necessaris per poder defensar en condicions adequades els interessos dels consumidors rubinencs.

4.    Legalització d’Activitats

Iniciarem un procés d’augment de la plantilla municipal dedicada a la tramitació de legalització i inspecció d’activitats.

CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

1.    Comerç i Turisme

Conscients que han canviat els hàbits de consum de gran part de la població, amb la creació primer de grans superfícies comercials, i després amb el comerç electrònic, es fa imprescindible donar suport al comerç local de proximitat, que pot oferir un servei i productes de qualitat, amb una atenció personalitzada, i amb gran valor afegit.

En aquest sentit, hem de facilitar l’accés a les zones de caràcter més comercial, com és el cas de la zona de l’illa de vianants, amb més aparcament en el seu perímetre, establint noves zones taronja o d’aparcament amb limitació horària gratuïta, així com bonificacions en zones d’aparcament de pagament.

Hem de potenciar noves zones comercials fora del centre històric de la ciutat, per apropar el comerç a tots els barris.

La relació de l’Ajuntament amb els comerciants i les seves associacions ha de ser fluida i directa, per poder anticipar-se als canvis en els hàbits comercials i simplificar tots els tràmits burocràtics.

Revisió del Pla de mobilitat adaptat al comerç local, i revisió dels Plans d’Usos.

2.    Esports

Rubí té una manca evident d’instal·lacions esportives per una ciutat de més de 75 mil habitants.

Una prioritat des de fa molts anys és la construcció d’una nova piscina municipal, i és per aquest motiu que iniciarem els tràmits en aquests quatre anys perquè es faci realitat.

Compatibilització total amb el pla d’equipaments i amb patrimoni.

Fomentar l’esport per la igualtat, la cohesió social i la integració, donant suport a les competicions d’esport adaptat per a persones amb diversitat funcional.

Impulsar l’esport de base i l’esport escolar amb la promoció de vincles entre centres educatius i escoles esportives municipals.

Adaptar en les campanyes municipals, l’oferta d’activitats esportives a les preferències que demanin els veïns i veïnes del municipi, sense cap mena de discriminació per raó d’edat, sexe, condició social, física, cultural o ètnica.

Elaborarem circuits de running en diferents zones de la ciutat per facilitar les alternatives als i les atletes, i simultàniament fomentar la part més social de la pràctica esportiva.

Potenciarem els parcs recreatius, incloent-hi mòduls i elements d’ús, per poder gaudir de manera lliure i pensats per a tots al marge de l’edat i la condició física.

Apostarem per un esport per a tots i totes amb activitats per totes les edats, preus assequibles, el foment de competicions populars, proves federades, jocs escolars i activitats recreatives i d’aprenentatge.

3.    Cultura

 • Creació d’un pla d’acció cultural que ens permeti, de la mà dels implicats, saber l’estat de la cultura a la ciutat, fer un inventari d’espais, associacions, entitats o fins i tot artistes per a conèixer les nostres fortaleses, les nostres mancances i les nostres necessitats, que ens permeti crear les accions necessàries per a tenir una ciutat on es pugui desenvolupar l’art i la cultura amb unes condicions òptimes i oferir els cursos i esdeveniments adients.

 • Posar a disposició de les entitats degudament registrades els equipaments culturals pels seus assajos i preparació d’activitats amb la creació d’un calendari. Mentre hi hagi una entitat que en pugui necessitar un espai cultural no té sentit que estiguin tancades.

 • Fomentar l’art local i amateur amb la creació de sales d’assaig i/o sales compartides per les entitats musicals, teatrals, etc., en espais municipals que estiguin actualment tancats o en desús.

 • Inclusió de les activitats artístiques locals dintre de les temporades estables culturals de la ciutat.

 • Potenciar la comunicació de les activitats culturals per a que no hi hagi cap ciutadà que pugui dir que quan hi ha alguna activitat no se n’entera.

 • Que les entrades dels espectacles que s’ofereixin en espais culturals municipals com “La Sala” puguin ser adquirides en l’OAC, biblioteca, ajuntament i ampliar l’horari de taquilla de La Sala per a que no sigui necessari l’adquisició mitjançant Ticketea, que s’endú una mitjana de 2 euros de comissió en l’adquisició de cada localitat.

 • Convertir el Casino en un lloc amb dinamització cultural, i estudiar la possibilitat d’establir un cafè literari.

 • Ens fixem com objectiu reconèixer l’activitat de totes les persones que es dediquen a promocionar la cultura a la nostra ciutat.

 • Valorar convertir la ciutat de Rubí en una ciutat dels llibres, establint un programa anual dedicat a la literatura, i que sigui d’àmplia difusió.

 • Recuperar el punt d’informació de l’Antiga estació, com a punt de referència i de difusió de la cultura a Rubí.

 • Dinamitzar l’espai de l’amfiteatre del Castell, per realitzar diferents activitats culturals, musicals o artístiques, durant tot l’any, així com revitalitzar la zona de l’Arborètum.

 • Establir una programació estable a l’Espai 1413 (Centre Cívic el Pinar).

 • Potenciar les activitats dels Centre d’Estudis Rubinencs i el Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, així com altres entitats culturals i patrimonials del municipi.

 • Impulsar rutes de caràcter cultural, arquitectònic i de patrimoni a Rubí.

4.    Associacions

 • Ajudarem a les associacions, que estan fent un paper extraordinari amb moltes dificultats, amb una ferma aposta pels convenis de col·laboració amb el Tercer Sector.

 • Fomentarem el teixit sociocultural i companyies, empreses culturals, cooperatives d’artistes, associacions i entitats que dinamitzin la vida comunitària i cultural. Donarem suport mitjançant programes anuals, ajudes i convenis.

 • Facilitarem espais municipals per al desenvolupament d’activitats formatives o de creació.

 • Creació real d’un Hotel d’entitats mitjançant un equipament municipal, com a punt de trobada i participació.

 • Impulsar Consells i Fòrums que permetin la participació i implicació dels col·lectius i associacions entre ells i amb la resta de veïns i veïnes del municipi.

 

URBANITZACIONS

 

Pla de manteniment específic per les urbanitzacions

Des de Veïns per Rubí hem vingut denunciant la situació precària de manteniment de l’espai urbà en què es troben les urbanitzacions del nostre municipi. En realitat és una extensió dels problemes de manteniment que ja pateix el nucli urbà des de fa anys, que en una superfície més gran es fa més evident.

Crearem un Pla de Manteniment específic per les urbanitzacions, donat que l’actual protocol o planificació que es porta a terme en aquest aspecte els últims anys, ha mostrat ser un fracàs, del qual nosaltres fem responsable a la manca de capacitat política i a la incompetència del govern del PSC de Rubí, incapaç de gestionar adequadament els recursos que disposa una ciutat de més de setanta-cinc mil habitants.

Videovigilància als accessos a les urbanitzacions i presència policial

Malauradament des de fa uns anys es produeixen molts robatoris amb força a les urbanitzacions del nostre municipi, i és per aquest motiu que, a més del reforç d’efectius de la policia local (competència municipal) i dels mossos d’esquadra (competència de la Generalitat), plantegem la instal·lació de càmeres de videovigilància als accessos de les urbanitzacions.

Disposarem dels mitjans de vigilància policial i de videovigilància per tal de dificultar i dissuadir els incívics. El nostre plantejament és de tolerància zero davant l’incivisme.

Serveis de Telecomunicacions

Moltes de les urbanitzacions no disposen de Fibra Òptica. És per aquest motiu, que adquirim el compromís de negociar de forma activa amb les empreses de serveis de telecomunicacions per ampliar progressivament el servei a totes les urbanitzacions.

Deixalleria a urbanitzacions

Adquirim el compromís d’estudiar la viabilitat de poder construir una deixalleria a les urbanitzacions, que faciliti als seus veïns l’accés a aquest servei.

Servei d’autobús

Plantegem una millora en les rutes dels autobusos, per aproximar a més veïns l’accés al Servei. Hem de recordar que urbanitzacions com Can Barceló no disposen de servei d’autobús.

També plantegem estudiar l’augment de la freqüència en hores punta en les rutes amb més demanda, optimitzant en qualsevol cas les rutes i freqüències per fer sostenible l’equilibri entre servei i despesa del mateix. Estudiarem substituir part dels vehicles actuals per uns de tamany més petit, optimitzats i amb combustible no contaminant.

Nosaltres no enganyarem a la gent ni actuarem de manera populista prometent la gratuïtat del servei d’autobús, perquè entenem que el que cal es la millora del servei. Una altra qüestió és que hem de garantir l’accés al servei a les persones que acreditin problemes econòmics.

Porcs Senglars

Des de fa anys, el problema amb la presència del Porcs Senglars en zones habitades va augmentant. En aquest sentit plantegem disposar de contenidors de matèria orgànica protegits perquè no puguin accedir al seu contingut aquests animals.

També defensem que l’Ajuntament ha de ser més actiu en les comunicacions amb la Generalitat, per tal de minimitzar aquest problema.

Pagament de rebuts

Defensem que els rebuts pendents de cobrament per part de l’Ajuntament en algunes urbanitzacions, que sigui obligatori per llei el seu cobrament, puguin ser pagats de manera fraccionada per facilitar el seu pagament.

Servei de correus a Sant Muç i a la resta d’urbanitzacions

Com ja va defensar Veïns per Rubí en una moció, l’Ajuntament de Rubí ha d’exigir a la Societat Estatal Correos y Telégrafos el servei postal universal al que tenen drets els veïns de Sant Muç.

Cal dir en aquest sentit, que centenars de cartes s’acumulen a les oficines de Correos no són recollides pels seus destinataris que no reben cap avís, i són retornades als remitents: això constitueix un clar incompliment de la llei, que estableix que la prestació del servei postal universal així com les relacions dels usuaris amb l’operador designat, es regiran pels principis d’equitat, no discriminació, continuïtat, bona fe, i adaptació a les necessitats dels usuaris.

En el cas de Sant Muç, Correos no reconeix el dret de servei postal universal, que sí que reconeix a altres urbanitzacions del nostre municipi.

D’altra banda, a la resta d’urbanitzacions de Rubí, que sí disposen de servei postal reconegut oficialment, hem detectat problemes en el repartiment de paquets de fins a vint quilograms de pes, fins al punt de no rebre ni avisos ni el servei com a tal, saltant-se de nou la legislació vigent.

Per tant, l’Ajuntament de Rubí, com a administració més propera al ciutadà, ha de vetllar i reclamar els drets dels nostres veïns de les urbanitzacions.

Millora en la freqüència de recollida de residus

Els últims anys, el servei de recollida de residus a Rubí, amb un contracte prorrogat amb una empresa externa, ha empitjorat, s’ha reduït la freqüència real del servei, i el control que es fa a l’empresa contractada no és l’adequat.

Des de Veïns per Rubí plantegem la millora del servei en els nous contractes, i establir un sistema de control i vigilància que garanteixi la màxima qualitat.

Millora en la neteja

El servei de neteja s’ha de millorar, incrementant la freqüència, i realitzant també un control de qualitat rigorós.

Millora en la xarxa de clavegueram

Hem de treballar en la millora de la xarxa de clavegueram de les urbanitzacions, i en el control de plagues.

PROGRAMA OBERT

 

El nostre és un programa electoral obert a totes les propostes que ens facin arribar els nostres veïns.

Junts impulsarem un canvi 100% local a Rubí

Ara Veïns

Ara Rubí